Login with Social Profiles

Facebook Google

Existing Account?

Tehnični opis

OPIS KRAJA IN SOSESKE

Vrhnika leži na stiku predalpskega in dinarskega sveta, zaradi česar je njeno območje naravno in geografsko zelo raznoliko. Modernizirani Vrhniki ugaja bližina Ljubljane, hkrati pa Vrhničani upajo, da bo za vedno ohranila nekaj svojega starega »šarma«. Vrhnika je kraj, kjer sta zgodovina in narava prepleteni na vsakem koraku, kjer sta narava in človek delovala skupaj in ustvarila zeleno oazo miru, zato so v zadnjih letih Vrhničani še toliko bolj aktivni pri zavzemanju stališč za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave. Vrhničani so zelo ponosni na najslavnejšega prebivalca Vrhnike Ivana Cankarja, ki Vrhniko opeva v številnih svojih delih, najbolj slaven pa je zagotovo verz “O Vrhnika prečuden kraj«…« v mehkem domotožju mi zakoprni srce ob misli nate.” Po njem je poimenovana tudi osnovna šola, ki je ena večjih osnovnih šol v Sloveniji in je od same soseske oddaljena cca. 2 km oz. 20 minut hoje. Na Vrhniki je tudi osnovna šola Antona Martina Slomška, ki je soseski bližja in oddaljena cca. 1,5 km, oziroma 10 minut hoje.

Stanovanjska soseska Kralovše na Vrhniki se bo nahajala na jugozahodnem delu Ljubljanske urbane regije, oziroma severovzhodnem delu mesta Vrhnike, med regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika in traso opuščene železniške proge, med stanovanjskim naseljem Zlatica in cesto Sinja Gorica.

Na severozahodnem delu soseska Kralovše meji na urejeno rekreacijsko sprehajalno pot po nekdanji železniški progi Vrhnika Log.

Na zemljiščih soseske, ki obsegajo cca 15.625 m2 je predvidenih osem večstanovanjskih stavb z oznako od A1 do A3, B1 do B3, ter C1 in C2. Vertikalni gabarit posameznih stavb je P + 3 + T. V vsaki stavbi je predvidenih 18 stanovanj, ki se nahajajo od I. do III. nadstropja in terasni etaži. Pritličje je namenjeno nadzemni garaži, v kateri bodo pakirna mesta namenjena stanovalcem teh stavb, v pritličju med dvema stavbama in sicer med stavbama A2 in A3, med stavbama B1 in B2, ter med stavbama C1 in C2 bo garaža povezana z vmesno garažo, v I. nadstropju te povezovalne vmesne garaže – strešni ploščadi, pa bodo urejene zunanje površine, del kot atriji stanovanj, ki mejijo na to ploščad, del pa kot skupne površine stanovalcev.
Površine bodo delno tlakovane, delno pa hortikulturno urejene oz. ozelenjene.
Namembnost soseske je v celoti stanovanjska. Za izgradnjo navedenih stavb je bil dne 23.05.2013 sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja stanovanjske pozidave Kralovše na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6 morfološka enota 1B/2.

Na vsako stanovanjsko enoto bosta v območju urejanja zagotovljeni najmanj 2 parkirni mesti + 10 % za obiskovalce. Lastniška parkirna mesta za lastnike posameznih stanovanjskih enot v več stanovanjskih stavbah bodo v nadzemnih garažah v pritličju stavb. Stanovalcem in obiskovalcem bodo namenjena tudi skupna zunanja parkirna mesta, ob objektih.

V soseski bo zgrajena nova interna cesta od ceste Sinja Gorica do posameznih stavb s spremljajočimi parkirišči, ter tlakovanimi peš površinami, ostale zunanje površine notranjega območja pa so zasnovane kot travne površine z igrali, zasajenimi grmovnicami in urbano opremo (klopi, koši za smeti,…).

Novozgrajene stavbe bodo priključene na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plinovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Ob bodoči cesti in parkiriščih v območju urejanja bo izvedena interna cestna razsvetljava. V soseski bo izgradnja stavb potekala v več etapah. Prvi dve stavbi v soseski z oznako A2 in A3 z vmesno garažo sta že zgrajeni, trenutno pa se gradi stavba B3 - zahodna stavba v sredinskem nizu, ki bo zgrajena in vseljiva konec leta 2024.

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE »B3«

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjska stavba s parkirnimi prostori v garaži v območju pritličja stavbe. Etažnost stavbe je pritličje, tri nadstropja in terasa. V pritličju stavbe B3 bo garaža kjer se bo nahajalo 15 lastniških parkirnih mest, skupne vozne in manipulativne površine, glavni vhod v stavbo s stopniščem in dvigalom, kolesarnica in elektroenergetski prostor. V stavbi B3 je predvidenih 18 stanovanjskih enot. V prvem, drugem in tretjem nadstropju stavbe se bo nahajalo po 5 stanovanj z ložami, v terasni etaži pa 3 stanovanja s terasami. V vsaki etaži stavbe se bodo za vsako stanovanjsko enoto, v prostoru ločenem od skupnega hodnika, nahajale tudi lastniške shrambe. Vertikalna komunikacija je zasnovana kot stopnišče z dvigalom in skupnim hodnikom iz katerega bodo izvedeni vstopi v posamezna stanovanja, ki bodo od skupnih hodnikov ločena s požarno protivlomnimi vrati. Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnimi predpisi. Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi in štirimi ležišči. Vsaka stanovanjska enota ima predviden priključek na dimnik, na katerega je priključen etažni plinski grelnik.
Dovoz v garažo bo preko dvižnih vrat na nivoju pritličja.

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe bo masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami. Zaradi zagotavljanja ustrezne nosilnosti temeljnih tal, bo temeljenje izvedeno kot globoko temeljenje z armirano betonskimi gredami (pasovnimi temelji) podprtimi z armirano betonskimi zabitimi piloti. Nekatere posamezne nosilne stene so v pritličju podprte z armirano betonskimi stebri in nosilci. Armirano betonska plošča je v pritličju proti I. nadstropju dodatno toplotno izolirana. Ločilne stene med sosednjimi stanovanji, stanovanji in shrambami, ter stanovanji in skupnimi prostori so armirano betonske z dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih bodo izvedene po sistemu mavčno kartonskih sten. Predelne stene med posameznimi shrambami, ter shrambami in skupnim hodnikom pred shrambami pa bodo zidane opečne.

Stopniščne rame in podesti bodo armirano betonski in obloženi z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov bodo obloženi z naravnim kamnom, skupni hodnik pred shrambami pa bo izveden kot cementni estrih s protiprašnim premazom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot ravna streha z minimalnim naklonom, ustrezno toplotno izolirana in krita z nebitumensko hidroizolacijo. Vsi kleparski zaključki bodo iz ALU pločevine.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov je v plošči med linijo bivalnih prostorov in prostori lož, predvidena vgradnja tipskih toplotno izolacijskih elementov – termokošar.

Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim termopan steklom. Na fasadnem stavbnem pohištvu, ki v posameznih stanovanjih meji na zunanjost bodo nameščena tudi senčila – Alu žaluzije.

III. OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki skupnih hodnikov, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s poldisperzijskimi barvami.

Tlak elektroenergetskega prostora in kolesarnice bo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi elektroenergetskega prostora in kolesarnice bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Kolesarnica, elektroenergetski prostor in garaža so predvideni kot neogrevani hladni prostori, stopnišče, skupni hodniki stanovanjskih etaž, shrambe in hodniki pred shrambami pa kot neogrevani prostori znotraj toplotno izoliranega ovoja stavbe. Stropna plošča nad pritličjem je s spodnje strani dodatno toplotno izolirana s Thermal ploščami.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev, razen v območju garaže, kjer se bo del svetil prižigal s pomočjo stikal, nameščenih v razdelilni omarici. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi prostor vhod, kjer bodo nameščeni nabiralniki in pozivna videofonska naprava. Vhod iz tega prostora v stopnišče bo zaprt z vrati z električno ključavnico. Tudi vrata v ločilnih stenah med stopniščem in hodniki v posameznih stanovanjskih etažah bodo opremljena z električnimi ključavnicami. Navedena vrata se bodo na zunanji strani oziroma strani stopnišča odpirala s ključem, ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih.
Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo in vratih med stopniščem in skupnimi hodniki stanovanjskih etaž bodo vgrajeni pozivni tabloji za v stanovanjih vgrajene video domofonske naprave za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.

V predhodnem odstavku navedena vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri pristopa v stavbo oziroma skupni hodnik pa slepo kljuko (ročaj ali bunko). Dostop v stavbo bo možen tudi preko garaže, kjer bodo na vstopu v garažo nameščena dvižna vrata, katerih odpiranje bo omogočeno s pomočjo daljinca. Iz garaže v pritličju bodo proti prostoru vhod nameščena požarna evakuacijska vrata.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Del površin bo namenjenih prometnim površinam (dostopom do posameznih večstanovanjskih stavb), del površinam za mirujoči promet (skupna zunanja parkirna mesta), peš tlakovanim površinam, del pa zelenicam, površinam za otroška igrišča, ter druženje stanovalcev.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe ter novo načrtovane komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in plin. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo, kjer je to s predpisi določeno, po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov, nekateri pa bodo ostali v lasti etažnih lastnikov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in plina v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in dimniki pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

V skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati in notranji hidranti.

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH LASTNIŠKIH DELOV STAVBE B3

STANOVANJA:

Stene, stropi
Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, predelne stene iz mavčno kartonskih plošč pa bodo glajene in slikanev belem tonu. Mavčno kartonske predelne stene bodo v mokrih prostorih obložene z vlago odpornimi ploščami. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo znašala 265 cm (v terasni etaži 275 cm), razen v sanitarnih prostorih in delu predprostora, kjer bodo zaradi namestitve potrebnih instalacij za prezračevanje stanovanj, izvedeni spuščeni stropi, ter bo znašala svetla višina teh prostorov min. 235 cm.

Tlaki
Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlaki v bivalnih prostorih bodo gotovi dvoslojni parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih in ložah pa keramična obloga. Keramična talna obloga bo v manjših stanovanjih tudi v celotnem predprostoru, v večjih stanovanjih pa le v delu predprostora ob vhodu v stanovanje. Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.

Stavbno pohištvo
Okna in fasadne stene lož stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih, ki meji na zunanjost, bodo nameščena senčila – zunanje žaluzije z motornim pogonom delovanja. Zastekljene dvižno drsne stene med bivalnimi prostori in ložami bodo brez senčila. Zastekljene stene lož se bodo odpirale krilno. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana oziroma belo pleskana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 92/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Okenske police
Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.

Sanitarna keramika
V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V stanovanjih bodo skladno s komercialnimi tlorisi namesto klasične kopalne kadi vgrajene tuš kadi.

Električne instalacije
Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavnih varovalk priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki trifaznega priključka z varovalnim elementom 3xDII-20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnicah, WC-jih, v ložah in v shrambah. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden trifazni fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti porabnik moči do 5 kW. V elektro prostoru v pritličju stavbe bodo ob glavni elektro razdelilni omari nameščene dodatne razvodne omarice posameznega stanovanja, ki bodo omogočale naknadni priklop morebitnih hišnih avto polnilnic v garaži. Od TK priključne omarice v elektro prostoru v pritličju stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v 5 nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom.
Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja navedenih vrat.

Ogrevanje
Ogrevanje stanovanja bo izvedeno s talnim gretjem. V vsaki enoti bo za pripravo ogrevne in sanitarne vode nameščen kombiniran stenski plinski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom. Talno ogrevanje se bo krmililo s pomočjo sobnih termostatov. V kopalnicah bodo kot dodatni vir ogrevanja nameščeni tudi kopalniški radiatorji z vgrajenim električnim grelcem.

Prezračevanje
V posameznem stanovanju je predvidena vgradnja mehanskega prezračevanja z napravo za vračanje odpadne toplote izrabljenega zraka (rekuperatorjem) z izkoristkom nad 85%. Rekuperator zraka je zračni toplotni izmenjevalec, v katerem se križata odpadni izstopni zrak in čist vstopni zrak, ne da bi ob tem prišlo do njunega mešanja. Rekuperator bo nameščen v sanitarijah posameznega stanovanja. Nameščene bodo stenske naprave. Zajem zraka za posamezno stanovanje bo izveden na fasadi, odvod odpadnega zraka pa bo voden v instalacijskih stenah na streho stavbe. Predvideni prezračevalni sistem z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka nudi optimalno rešitev, ki zagotavlja ugodno bivanje, zadostno količino svežega zraka, boljši nadzor nad klimo v prostorih in energetsko varčnost (občutno zmanjšuje toplotne izgube zaradi prezračevanja in posledično zmanjšuje stroške ogrevanja).
Predvideni način prezračevanja z rekuperatorjem ne omogoča izvedbe ločenega odvoda odpadnega zraka od nape v kuhinji. Predvideno je, da se ob montaži opreme vgradi obtočna napa, ki prestreže zrak, nasičen s paro in vonjavami, ter ga preko ogljenega filtra prečiščenega vrne v prostor.

Vodovod
Stavba bo preko glavnega vodomera nameščenega v zunanjem vodomernem jašku priključena na javno vodovodno omrežje. Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila s pomočjo kombiniranega stenskega plinskega grelnika. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe. Stanovanja s terasami v terasni etaži bodo imela izveden priključek hladne vode tudi do zunanje fasadne stene.

Plin
V vsako stanovanje bo napeljan plin za gospodinjsko porabo in pripravo tople sanitarne in ogrevne vode. Vsaka enota bo imela svoje merno mesto v skupnem hodniku pred stanovanji. Plinska instalacija v skupnih prostorih bo izvedena vidno, v posameznih stanovanjih pa bo izvedena podometno v tlaku in delno v stenah. Plinska instalacija bo izvedena tudi v kuhinji do predvidene lokacije za štedilnik (ob izpustu za pomivalno korito).

Hlajenje
Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za vsa stanovanja predvidena na strehi stavbe.

Shrambe
Vsakemu stanovanju bo pripadala tudi shramba.Shrambe se bodo nahajale v isti etaži kot posamezno stanovanje. Med seboj in od skupnega hodnika bodo ločene s predelnimi zidanimi opečnimi stenami, od skupnega hodnika pa bodo ločene s polnimi vrati. Vsaka shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Shrambe bodo prezračevane. Stene in stropi v shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

LASTNIŠKA PARKIRNA MESTA V GARAŽNEM DELU STAVBE:

Splošno
V pretežnem delu pritlične etaže stavbe B3 se nahaja nadzemna garaža z lastniškimi parkirnimi mesti. Garaža bo neogrevana in brez toplotne izolacije, ter naravno prezračevana. V skupnih manipulativnih površinah garaže in lastniških parkirnih mestih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo.
V tem delu stavb bodo vgrajeni tudi gasilni aparati. Garaža ne bo imela izvedene kanalizacije za odvodnjavanje iz lastniških in skupnih talnih površin. Vstop z avtomobili v posamezni del garaže bo omogočen preko dvižnih vrat s pomočjo daljinca.

Stene, stebri in stropi
Stene, stebri in stropna plošča bodo iz armiranega betona. Površine sten in stebrov bodo brez slikopleskarskih obdelav, stropna plošča pa bo obložena z dodatno toplotno izolacijo.

Tlaki
Tlaki bodo izvedeni kot betonski tlaki (AB plošča).

Električne instalacije
Izvedena bo električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo, ki bo preko ločene razdelilne omarice z odštevalnim števcem priključena na skupno rabo stavbe. Nameščene bodo tudi kabelske police za možnost naknadnega razvoda instalacij za električne avto polnilnice.

Ogrevanje
Posamezni deli stavbe v območju garaže bodo neogrevani.

Vodovod in kanalizacija
Posamezni del stavbe v območju garaže ne bo imel vodovodne in kanalizacijske instalacije, prav tako tudi ti deli ne bodo priključeni na vodovodno in kanalizacijsko instalacijo. Prezračevanje Prezračevanje garaže bo izvedeno kot naravno prezračevanje preko vgrajenih rešetk na fasadnih stenah in garažnih vratih.

Kamnik, september 2023

SGP Graditelj d.d