Login with Social Profiles

Facebook Google

Existing Account?

Večstanovanjski objekti

Objekt A1 Objekt A2 in A3 Objekt B1 in B2 Objekt B3 Objekt C1 in C2

Na zemljiščih soseske, ki obsegajo cca 15.600 m2 je v treh nizih predvidenih osem večstanovanjskih stavb z oznako od A1 do A3, B1 do B3, ter C1 in C2. Vertikalni gabarit posameznih stavb je P + 3N + T. V vsaki stavbi je predvidenih 18 stanovanj, ki se nahajajo od I. do III. nadstropja in terasni etaži.
Pritličje je namenjeno nadzemni garaži, v kateri bodo pakirna mesta namenjena stanovalcem teh stavb. V pritličju med dvema stavbama in sicer med stavbama A2 in A3, med stavbama B1 in B2, ter med stavbama C1 in C2 bo garaža povezana z vmesno garažo, v I. nadstropju te povezovalne vmesne garaže – strešni ploščadi, pa bodo urejene zunanje površine, del kot terase stanovanj, ki mejijo na to ploščad, del pa kot skupne površine stanovalcev.
Površine bodo delno tlakovane, delno pa hortikulturno urejene oz. ozelenjene.

V soseski bo do posameznih stavb zgrajena nova interna cesta s spremljajočimi parkirišči, ki se bo na severozahodnem delu navezala na obstoječo ulico Sinja Gorica. Med in ob stavbah bodo zgrajene tlakovane peš površine, ostale zunanje površine notranjega območja soseske, pa so zasnovane kot travne površine z igrali, zasajenimi grmovnicami in urbano opremo.

Novo zgrajene stavbe bodo priključene na javne komunalne vode in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plinovod, ter telekomunikacijsko omrežje.

Namembnost soseske je v celoti stanovanjska. Izgradnja predvidenih stavb bo potekala v več etapah. Prvi dve zgrajeni stavbi v soseski bosta A2 in A3 z vmesno povezovalno nadzemno garažo v pritličju, ki bosta vseljivi konec leta 2023. Stavba A3 je zrcalna stavbi A2.