Stanovanjska soseska Kralovše se nahaja na severovzhodnem delu mesta Vrhnike. Umeščena je severovzhodno od obstoječih večstanovanjskih sosesk Vrtnarija in Zlatica, med regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika in traso opuščene železniške proge, ki je preurejena v rekreacijsko sprehajalno in kolesarsko pot.

V novo nastajajoči soseski je v treh nizih predvidenih osem večstanovanjskih stavb. Etažnost posameznih stavb je P + 3N + T. V vsaki stavbi je predvidenih 18 stanovanj, pritličje stavb je namenjeno nadzemnim garažam.

Novo zgrajene stavbe bodo priključene na javne komunalne vode in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plinovod, ter telekomunikacijsko omrežje.

  • V vsaki stavbi je predvidenih 18 stanovanj
  • Tlakovane peš površine in travne površine z igrali
  • Parkirni prostori v garaži
Soseska Kralovse Vrhnika render Objekt A1 Objekt A2 in A3 Objekt B1 in B2 Objekt B3 Objekt C1 in C2